Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

23.03.2017 r.
Dokument zawiera między innymi informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu dla województwa lubelskiego (RPO WL). Dokument został przyjęty...

Zmiana rocznego planu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok

23.03.2017 r.
W zakresie Rocznego planu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017, zmianie uległy terminy realizacji szkoleń. Szkolenia z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz w zakresie studium wykonalności są w tym roku...

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

23.03.2017 r.
Wytyczne będą stosowane od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stosownego komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego stosowania przez właściwe instytucje przepisów w zakresie...

5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

21.03.2017 r.
14 marca 2017 r. został zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - SZOOP RPO WP 2014-2020 (uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 283/5635/17). Z dokumentem można zapoznać się...

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

14.03.2017 r.
8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję SZOOP PO WER. Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany obejmują następujące kwestie: I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji. Doprecyzowanie postanowienia...

Raport o inflacji

14.03.2017 r.
Narodowy Bank Polski sporządził Raport o inflacji, z danymi dostępnymi do 23 lutego 2017 roku. Dokument zawiera: a.        aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, b.       opis polityki...

Podręcznik Beneficjenta SL2014

14.03.2017 r.
Podręcznik beneficjenta jest instrukcją obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom, będącym osobami upoważnionymi przez beneficjentów do pracy w systemie. Z dokumentem można zapoznać się

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 12 marca 2017 r.

14.03.2017 r.
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 do 12 marca 2017 r. uruchomiono 2 714 naborów wniosków na kwotę 204,1 mld zł. Od uruchomienia programów do 12 marca 2017 r. złożono 46 189 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę...
         Strona 1 z 105