Logo PZFP
pl   |   en

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

09.10.2018 r.

Opublikowano Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Dokument ma status wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego (RPO WM), określa zasady kwalifikowania wydatków w projektach realizowanych w ramach RPO WM oraz zawiera katalog specyficznych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla działań i poddziałań Programu. W związku z wejściem w życie z dniem 2 września 2017 r. nowelizacji Ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw) od dnia 2 grudnia 2017 r. przestał obowiązywać Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020. W związku z powyższym w zakresie kwalifikowalności wydatków zastosowanie ma Załącznik nr 7 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego „Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych Działaniach i Poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM” oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020. 23 sierpnia 2017 r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 -2020. W związku z powyższym należy stosować najnowszą wersję Wytycznych jedynie w zakresie wprowadzonych zmian, w pozostałym zakresie obowiązują aktualne wytyczne programowe, tj. Podręcznik kwalifikowania wydatków objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020.

« Powrót do listy aktualności