Logo PZFP
pl   |   en

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego 2014-2020

26.10.2018 r.

23 października 2018 roku uchwałą Nr 485/10249/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 28 listopada 2017 roku) wynikają ze zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu, nie zmieniając jednak głównych celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WP 2014-2020. Zakres zmian zaakceptowanych przez KE obejmuje m.in.: - zmiany wynikające z Umowy Partnerstwa zmienionej w 2015 r. oraz 2017 r., - typy projektów i typy beneficjentów, - kierunkowe zasady wyboru projektów, - realokacje środków (zmiany w kategoriach interwencji), - zmiany wartości wskaźników, - aktualizację zapisów dotyczących planowanego wykorzystania instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej. Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2018)6741 z dnia 11 października 2018 r., tj. od dnia 12 października 2018 r. Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 8 sierpnia 2018 roku.

« Powrót do listy aktualności