Logo PZFP
pl   |   en

NBP o kondycji przedsiębiorstw

30.10.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez NBP analizą sytuacji w sektorze przedsiębiorstw.

Korzystne uwarunkowania popytowe działalności ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SP) utrzymują się drugi rok z rzędu. W II kw. br. przyspieszyła dynamika sprzedaży w SP, a odsetek podmiotów, w których dynamika ta (r/r) jest dodatnia, jest zbliżony do historycznego maksimum. Wysoki jest także poziom  wykorzystania  zdolności  produkcyjnych  w  ankietowanych  firmach.  Opinie respondentów  wskazują,  że  w  III  kw.  sytuacja  popytowa  również  była  korzystna. Przewidywania przedsiębiorców na IV kw. br. są dobre, choć uwagę zwracają słabnące prognozy popytu i produkcji.

Od 2017 r. sytuacja finansowa SP (na poziomie zagregowanym) pozostaje dobra i stabilna. Wprawdzie w II kw. rentowność sektora spadła, ale było to wynikiem mniejszych wpływów z dywidend i ujemnych różnic kursowych. Wzrosła natomiast rentowność sprzedaży. Poprawiła się także rentowność na poziomie medianowego przedsiębiorstwa. Można oczekiwać, że również w III kw. sytuacja finansowa sektora na poziomie  zagregowanym  pozostanie  dobra -wskazują na to m.in. pozytywne oceny kondycji własnej przedsiębiorstw.

Oczekiwania firm w dłuższym horyzoncie są już jednak mniej optymistyczne – w  perspektywie  2019  r. prognozy własnej sytuacji gospodarczej nieznacznie pogarszają się. Wynikać to może z jednej strony  z pogorszenia   prognoz   popytu,   z   drugiej – ze  wzrostu  kosztów  części  surowców  i  pracy  oraz przewidywanych znaczących wzrostów kosztów energii. Zmiany te, w warunkach słabnących ocen popytu, łatwiej mogą przełożyć się - w  horyzoncie  tej  analizy - na niższą rentowność. Przedsiębiorstwa deklarują dość wysoką odporność na ewentualne zmiany sprzedaży oraz kosztów surowców i pracy. Są jednak branże, w których wrażliwość na zmiany powyższych czynników jest większa.

Wyniki SM sugerują lekkie osłabienie, utrzymującej się wciąż na relatywnie wysokim poziomie, presji kosztów wynagrodzeń. Oczekiwania odnośnie do wzrostu zatrudnienia pozostają bowiem stabilne, ale poniżej wysokich dynamik z 2017 r. Z kolei zgodnie z opiniami respondentów naciski na wzrost wynagrodzeń nieco słabną. W II kw. br. wzrost dynamiki kosztów pracy był wyraźnie niższy niż wzrost dynamiki kosztów  na  działalności  operacyjnej  oraz tempa   wzrostu kosztów ogółem.  Mimo tych korzystnych, z punktu widzenia przedsiębiorstw, sygnałów utrzymują się problemy ze znalezieniem pracowników odpowiadających potrzebom i możliwościom finansowym firm.

W II kw. br. wyraźnie przyspieszyła dynamika inwestycji. Zwraca zwłaszcza uwagę widoczny wzrost inwestycji przedsiębiorstw prywatnych – w tym także w części krajowej tego sektora. Dynamikę inwestycji  wspiera zarówno rosnąca aktywność inwestycyjna firm z branż niezależnych od finansowania unijnego, jak również wciąż bardzo wysokie tempo inwestycji w branżach, do których kierowana jest większość środków pomocowych.  Jednak  w świetle oczekiwań  ankietowanych perspektywy rozwoju aktywności inwestycyjnej w horyzoncie kwartału pogorszają się.

Płynność przedsiębiorstw w II kw. br. kształtowała się na dobrym, stabilnym poziomie. Oczekiwania respondentów wskazują, że również w III kw. płynność i zdolność do obsługi zobowiązań na poziomie sektora pozostały na bezpiecznym poziomie. W niektórych branżach powyższe wskaźniki kształtowały się na gorszych poziomach.

W II kw. dynamika kredytu utrzymała się poniżej dynamiki wzrostu sprzedaży i dynamiki wzrostu inwestycji. W III kw. br. niski i nierosnący pozostał odsetek kredytobiorców mimo dobrego poziomu dostępności tego źródła finansowania. Nadal dominującą rolę w finansowaniu inwestycji odgrywają środki własne. Oczekiwania przedsiębiorstw sugerują utrzymanie się w IV kw. br. dynamiki wzrostu zadłużenia na zbliżonym poziomie do obecnego.

W  II  kw., po wyraźnym spowolnieniu, odnotowano  przyspieszenie  tempa  wzrostu  cen  produkcji. Do wzrostu dynamiki cen przyczyniło się wyraźne przyspieszenie wzrostu cen zaopatrzenia zużywanego w produkcji. Tempo wzrostu cen produkcji globalnej może lekko przyspieszyć w  IV  kw. br.  Ankietowani przedsiębiorcy oczekują także nieco wyższego CPI w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

« Powrót do listy aktualności