Logo PZFP
pl   |   en

Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. będzie udzielał pożyczek w obszarze odnawialnych źródeł energii

02.01.2019 r.

19 grudnia 2018 r. miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy Operacyjnej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. (Członek PZFP) na wdrożenie instrumentu finansowego Pożyczka OZE. W wydarzeniu uczestniczył Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pan Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Dzięki podpisanej Umowie Operacyjnej Fundusz pozyska kwotę prawie 60 mln zł z przeznaczeniem na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie udzielane będzie w formie Pożyczki OZE. Środki Pożyczki OZE pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O Pożyczkę OZE starać się mogą inwestorzy (także inni niż przedsiębiorstwa) chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną, także w procesie kogeneracji, z odnawialnych źródeł energii, jak: biogaz, biomasa, słońce, energia ziemi oraz woda.

Maksymalna wartość Pożyczki OZE to 15 mln zł z okresem finansowania do 15 lat. Pożyczka OZE udzielana jest na korzystnych warunkach. W obszarach preferencji oprocentowanie wynieść może od 0,25% w skali roku, bez prowizji. Preferowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz zaopatrzenia w energię, przedsięwzięcia wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów oraz przedsięwzięcia zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych. Pożyczka OZE dostępna będzie pod koniec I kwartału 2019 roku.

Pożyczka OZE przyczynić się ma także do poprawy stanu technicznego systemu elektroenergetycznego oraz wsparcia transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, co wiązać się ma z obniżeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki wspartym instalacjom oczekuje się efektu ekologicznego w postaci rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie 12 do 13 tys. t równoważnika CO2.

« Powrót do listy aktualności