Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

04.03.2019 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020.

28 lutego 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 15.0 wraz z załącznikami. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.: modyfikacji zapisów w zakresie identyfikacji projektów w trybie pozakonkursowym, ujednolicenia ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych (WLWK) oraz z RPO WSL 2014-2020 wskaźników dla wybranych działań, załącznika nr 3 do SZOOP - dla kryteriów wyboru projektów, poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany wynikające z przyjęcia w trybie obiegowym Uchwał Komitetu Monitorującego, załącznika nr 4 do SZOOP - w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego zaktualizowano zapisy odnoszące się do niektórych projektów pozakonkursowych, celem przygotowania wezwania do złożenia wniosku.

« Powrót do listy aktualności