Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

13.05.2019 r.

Zmieniono Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020.

8 maja 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 15.2 wraz z załącznikami. Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą m.in.:

  • modyfikacji zapisów odnoszących się do działania 9.1 Aktywna integracja oraz działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Jak również przesunięć w tabeli finansowej, będących efektem zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w wyniku rozstrzygnięć naborów wniosków o dofinansowanie;

  • w załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań dokonano zmian polegających na dostosowaniu wartości wskaźników do przesunięć finansowych;

  •  w załączniku nr 4 do SZOOP RPO WSL Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego dokonano zmiany informacji na temat terminu realizacji projektu pn. Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego oraz usunięto z wykazu projekt pn. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej.

« Powrót do listy aktualności