Logo PZFP
pl   |   en

Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

26.03.2020 r.

24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę dotyczącą zmiany Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR).

Dokument dostosowano do obowiązującej treści Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne programowe obowiązują od dn. 24 marca 2020 r. i stosowane są jedynie do projektów, których beneficjenci zostali zobowiązani w umowie lub decyzji o dofinansowaniu do stosowania wyłącznie Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) (zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw).

« Powrót do listy aktualności