Logo PZFP
pl   |   en

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

01.04.2021 r.

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą:

  1. Modyfikacji zapisów w działaniu 3.2. Innowacje w MŚP.

  2. W załączniku nr 2 do SZOOP RPO WSL – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań:

  • wprowadzono dwa nowe wskaźniki dla działania 3.2. Innowacje w MŚP,

  1. W załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań wprowadzono zmiany w:

  • kryteriach oceny formalnej projektów dla działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  • kryteriach specyficznych wyboru projektów dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

  • kryteriach wyboru projektów w ramach oceny strategicznej.

 

« Powrót do listy aktualności