Logo PZFP
pl   |   en

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój

14.03.2017 r.

8 marca 2017 r. minister Paweł Chorąży podpisał siódmą wersję SZOOP PO WER. Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany obejmują następujące kwestie:

I. Ogólny opis Programu oraz głównych warunków realizacji.

Doprecyzowanie postanowienia dotyczącego zgodności zapisów we wnioskach o dofinansowanie projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym z właściwym Rocznym Planem Działania (zgodność z RPD powinna zostać zachowana na etapie oceny danego projektu).

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań.

    Działanie 2.14 – doprecyzowanie zakresu realizacji projektów pozakonkursowych w typie operacji nr 4 – uzupełnienie o możliwość przygotowania kadry trenerów.

    Działanie 2.16 -  Usprawnienie procesu stanowienia prawa – zmiana beneficjenta dla typów projektu nr 2 i 4, tj.: (2)  Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny, (4) Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa, poprawności językowych w aktach normatywnych. W związku z rezygnacją przez Rządowe Centrum Legislacji z realizacji ww. projektów, gotowość ich wdrażania zgłosiła Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

    Działanie 3.1 -  Kompetencje w szkolnictwie wyższym: w celu zwiększenia elastyczności realizacji projektów dotyczących programów kształcenia - rezygnacja z konieczności realizacji projektów obejmujących pełny cykl kształcenia na studiach I lub II poziomu kształcenia lub jednolitych studiów magisterskich

    Działanie 3.5 -  Kompleksowe programy szkół wyższych - dodanie nowego działania w celu realizacji zintegrowanych programów uczelni. Na realizację projektów w ramach nowego działania wyodrębniono alokację w wysokości 230,9 mln euro, co wiąże się ze zmianą alokacji pozostałych działań w ramach Osi III PO WER. Zaktualizowano również w SzOOP tabelę III Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR).

    Działanie 4.1 Innowacje społeczne: wprowadzenie dodatkowo trybu pozakonkursowego; zwiększenie limitu na CF z 5 do 10 %.

    Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - objęcie pozakonkursowym trybem wyboru projektów całego typu projektów:  Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych). Dotychczas dla III etapu realizacji przedsięwzięcia przewidziany był tryb konkursowy. Ponadto jako typ beneficjenta dla całego ww. typu projektów wpisano: „Narodowy Fundusz Zdrowia albo następca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia”. Analogicznie – w związku z planowaną reformą systemu ochrony zdrowia – informację o ewentualnym następcy prawnym Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzono w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne.

III. Załącznik nr 2b Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

a) W związku ze zmianami w organizacji administracji skarbowej, wprowadzonymi ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) dokonano aktualizacji definicji wskaźników: (1) Liczba jednostek administracji   podatkowej objętych wsparciem w celu doskonalenia ich funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców, (2) Liczba jednostek administracji podatkowej, które wdrożyły narzędzia doskonalenia jakości funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców. Zgodnie z wprowadzonym zmianami, jako jednostkę administracji podatkowej należy rozumieć: Krajową Informację Skarbową, izbę administracji skarbowej, urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi.

b) Aktualizacja definicji wskaźnika: Liczba pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego objętych wsparciem szkoleniowym. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pomiaru wskaźnika następuje w dniu rozpoczęcia udziału w szkoleni – ujednolicenie podejścia w PO WER. Weryfikacja na podstawie danych własnych beneficjenta. 

IV. Załącznik 3 - wprowadzono aktualny wykaz kryteriów oceny formalnej po zmianach wynikających z przyjęcia uchwały Komitetu Monitorującego PO WER nr 111 z 12.01.2017 r. 

V. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 rok oraz usunięto Roczne Plany Działania na 2016 rok.

VI. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER projektów.

VIII. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

« Powrót do listy aktualności