Logo PZFP
pl   |   en

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Polska Wschodnia 2014-2020

11.04.2017 r.

Od 6 kwietnia 2017 r. obowiązuje zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Wprowadzone zmiany polegały na aktualizacji:

  1. Opisu poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w zakresie możliwości udzielania pomocy de minimis oraz w zakresie kierunkowych zasad wyboru projektów.
  2. Opisu poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP oraz kryteriów wyboru projektów, które dostosowuje się do uchwały KM POPW z 29 marca 2017 r. dotyczącej zmian kryteriów dla tego poddziałania.
  3. Opisu działania 3.1 Infrastruktura kolejowa oraz tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, w zakresie uszczegółowienia i uzupełnienia informacji dotyczących projektów „prace przygotowawcze”.
  4. Wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, w zakresie działania 2.1 Zrównoważony transport miejski oraz działania 3.1 Infrastruktura kolejowa, który został uzupełniony o nowe projekty lub informacje uzyskane z monitorowania.

Jednocześnie w dokumencie wprowadzono zmiany porządkowe i redakcyjne.

Z aktualną wersją dokumentu można zapoznać się tutaj

« Powrót do listy aktualności