Logo PZFP
pl   |   en

Sytuacja na rynku kredytowym w III kwartale

07.11.2017 r.

W dniu 6 listopada 2017 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty obserwowane przez banki w III kwartale 2017 r., jak również przewidywania na IV kwartał 2017 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na przełomie września i października 2017 r. wypełniło 27 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W III kwartale 2017 r. banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP. Ponadto kolejny kwartał z kolei ankietowane podmioty zaostrzyły niektóre warunki polityki kredytowej. W III kwartale 2017 r. banki nie odczuły istotnej zmiany popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na IV kwartał 2017 r. instytucje te przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla MSP. Według ankietowanych banków wzrost popytu będzie odczuwany jedynie w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2017 r. zostały nieznacznie zaostrzone. Jednocześnie banki obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz zmniejszyły wymagania dotyczące dokumentacji składanej w procesie udzielania kredytów. W analizowanym okresie ankietowane banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi poszczególnych banków były istotnie zróżnicowane. Na IV kwartał 2017 r. banki nie przewidują zmiany polityki kredytowej, a oczekiwania wzrostu popytu sformułowały pojedyncze podmioty.

W III kwartale 2017 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz złagodziły większość warunków udzielania kredytów. W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej przyczyniły się głównie czynniki regulacyjne, natomiast w kierunku łagodzenia oddziaływała presja konkurencyjna. Popyt na kredyty konsumpcyjne w III kwartale 2017 r. wzrósł, co wynikało głównie ze złagodzenia warunków i wzrostu zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku. Na IV kwartał 2017 r. banki zapowiadają zaostrzanie polityki kredytowej, a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu.

« Powrót do listy aktualności