Logo PZFP
pl   |   en

Użyteczne adresy


Instytucje Państwowe i Urzędy


Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Skarbu Państwa
Krajowy Rejestr Sądowy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Główny Urząd Statystyczny
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Urząd Zamówień Publicznych
Sąd Najwyższy
Trybunał Konstytucyjny
Naczelny Sąd Administracyjny
Fundusze celowe i programy rządowe Banku Gospodarstwa Krajowego
Komisja Ustawodawcza Sejmu RP
Komisja Gospodarki Sejmu RP
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych Senatu RP
Krajowa Izba Gospodarcza – Komitet Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 


Fundacje, Stowarzyszenia i Organizacje


Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
Związek Banków Polskich
 

Fundusze Europejskie


Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Społeczny
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
 

Instytucje i fundusze oferujące środki dla organizacji pozarządowych


ACCESS
Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Fundacja im. Fredricha Eberta
Program Małych Dotacji Ambasady Królestwa Holandii w Polsce
Fundacja dla Polski
Ekofundusz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja im. Stefana Batorego
 

Instytucje i fundusze oferujące środki na rzecz środowiska, oświaty i młodzieży


Socrates II
Leonardo da Vinci
Młodzież
Kultura 2000
Small Project Facility (granty Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej)
Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży
Fundacja Konrada Adenauera
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży