Logo PZFP
pl   |   en

Zadania Polskiego Związku
Funduszy Pożyczkowych (PZFP)


Polski Związek Funduszy Pożyczkowych realizuje swoje cele poprzez:

 • pomoc w tworzeniu i współpracę z innymi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości,
 • współpracę i wzajemną pomoc członkom Związku i członkom wspierającym, w tym występowanie do władz ustawodawczych, organów administracji państwowej, organów samorządowych i instytucji zagranicznych w sprawach dotyczących funduszy pożyczkowych,
 • prowadzenie działalności integrującej członków Związku,
 • prezentowanie opinii związanych z systemem funduszy pożyczkowych w Polsce,
 • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji i innych form wymiany doświadczeń funduszy pożyczkowych oraz małych i średnich przedsiębiorców,
 • wypracowywanie i przedkładanie opinii władzom ustawodawczym, rządowym i samorządowym na temat finansowych i pozafinansowych instrumentów wspomagania rozwoju przedsiębiorczości oraz środków przeznaczonych na ich realizację,
 • popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej dotyczącej finansowania małych i średnich przedsiębiorców oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji o funkcjonowaniu funduszy pożyczkowych,
 • organizowanie spotkań, szkoleń i doradztwa oraz innych form kontaktów funduszy pożyczkowych z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków na udzielanie pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców,
 • inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie instrumentów finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorców, a także wydawanie publikacji dotyczących tych zagadnień,
 • organizowanie zespołów doradczych do wykonywania zadań statutowych Związku,
 • inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Związku.