Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument zawiera m.in. informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument będzie uzupełniany i aktualizowany o pozostałe działania odpowiednio wcześniej przed ich ogłoszeniem.

Drukuj