Regionalny Program Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

12 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska wydała Decyzję Wykonawczą nr C(2021) 2606 zmieniającą Decyzję Wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla lubelskiego w Polsce.

            Zmiana Programu polega głównie na realokacji środków finansowych między Osiami Priorytetowymi, ale bez realokacji między funduszami i kategoriami regionów. Zmianie uległy także wartości docelowe niektórych wskaźników rezultatu, produktu i ram wykonania. W związku z tym 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą Nr CCLVIII/4575/2021 przyjął ujednolicony tekst Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Drukuj