Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Rozmowy z Urzędem Marszałkowskim woj. Wielkopolskiego

1. lutego przedstawiciele organów statutowych Związku spotkali się z reprezentantami Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Naszą delegację tworzyli: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Paulina Starzyńska i Prezes Związku, Pan Marek Mika. Urząd był reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego woj. Wielkopolskiego oraz Kierownika Oddziału Instrumentów Finansowych, Panią Aleksandrę Kapustę.

Było to już kolejne spotkanie naszej organizacji z władzami regionalnymi. Także to wydarzenie było pochodną pism wysłanych do Marszałków województw po naszej listopadowej konferencji. Dyskusji poddano nasze postulaty. Realizujemy w ten sposób zadanie Związku polegające na przedstawianiu właściwym organom administracji rozwiązań pozwalających na efektywne wspieranie finansowe przedsiębiorstw za pomocą instrumentów zwrotnych.

Spotkanie odbyło się w merytorycznej i miłej atmosferze. Należy zauważyć wysoki poziom otwartości po stronie pracowników Urzędu na nasze postulaty i przemyślenia. Co ważne, poświęcono naszej delegacji tyle czasu ile było potrzebne na rzetelne przedyskutowanie wszystkich tematów. Dziękując za spotkanie pozostajemy z nadzieją na dalszą merytoryczną współpracę.

Przedstawiciele Zarządu PZFP spotkali się z władzami woj. Świętokrzyskiego

25 stycznia przedstawiciele Zarządu PZFP spotkali się z Marszałkiem woj. Świętokrzyskiego, Panem Andrzejem Bętkowskim, któremu towarzyszył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. Naszą organizację reprezentował Pan Prezes Marek Mika i członek Zarządu Janusz Hawrył.

W trakcie spotkania przedyskutowano postulaty naszych Członków zgłaszane w trakcie naszego ostatniego, listopadowego spotkania w Sielpi Wielkiej. Z zadowoleniem należy przyjąć otwarcie władz regionalnych na dialog w zakresie warunków wdrażania instrumentów zwrotnych. Otrzymujemy sygnały o tym, że do podobnych rozmów dojdzie także w kolejnych regionach.

Ponad 250 mln zł na rozwój lubuskiej przedsiębiorczości

W ramach programu „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego” samorząd województwa zawarł cztery umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia dla lokalnych firm. Łączna wartość tych umów to ponad 250 mln złotych.

Współpraca będzie odbywać się w następujących obszarach:

  • pożyczki na rozwój cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim – środki przeznaczone na zakup lub wymianę sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych, zakup programów i systemów informatycznych, przygotowanie strony internetowej i realizację działań z zakresu cyberbezpieczeństwa; wartość projektu wynosi ponad 14,7 mln złotych, dofinansowanie UE – ponad 12,5 mln zł;
  • pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – na inwestycje w zakresie ekoinnowacji, zakup nowoczesnych maszyn czy rozwój firmy poprzez umiędzynarodowienie; całkowita wartość projektu – prawie 59 mln zł, dofinansowanie UE – ponad 50 mln zł;
  • pożyczki na efektywność energetyczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, towarzystw budownictwa społecznego czy wspólnot mieszkaniowych – na efektywność energetyczną budynków mieszkalnych, modernizację oświetlenia ulicznego lub inwestycje w bardziej oszczędne maszyny; wartość projektu – ponad 102 mln zł, dofinansowanie UE – ponad 86 mln zł;
  • pożyczki na odnawialne źródła energii – na budowę i rozbudowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, magazyny energii ze wszystkich rodzajów OZE oraz przyłączenie danego źródła OZE do sieci elektroenergetycznej; wartość projektu – ponad 81 mln zł, dofinansowanie UE – prawie 70 mln zł.

Umowa o dofinansowanie na perspektywę 2021-2027 została zawarta na kwotę 257 mln zł, w tym środki z Unii Europejskiej (EFRR) wynoszą prawie 219 mln zł.  Budżet programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Pieniądze pochodzące ze spłaconych pożyczek także będą znajdowały się "w obiegu": – Instrumenty finansowe to również środki, które wracają. Dzięki naszej współpracy województwo lubuskie ma do dyspozycji ponad 200 mln złotych, które pochodzą ze zwrotów z perspektywy 2014-2020. Te środki mogą po wielokroć pracować dalej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w tym regionie. Środkami będzie zarządzał Regionalny Fundusz Rozwoju – instytucja powołana uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego. – Zarząd Województwa Lubuskiego podjął końcowe decyzje, które pozwolą na podpisanie aktu notarialnego i zorganizowanie właściwej działalności jednostki, która będzie dysponować właśnie tymi środkami pochodzącymi z instrumentów zwrotnych, czyli sukcesywnie oddawanymi przez przedsiębiorców, którzy zrealizowali swoje programy.

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2023 r

GUS opublikował analizę obrazującą sytuację społeczno-gospodarczą w listopadzie ubiegłego roku.

Dokument jest krótkookresową analizą zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.

PZFP skierował swoje postulaty do Marszałków Województw

PZFP skierował do wszystkich Marszałków Województw propozycje rozwiązań, których wdrożenie pozwoli na to, aby wspieranie przedsiębiorstw za pomocą produktów pożyczkowych odbywało się możliwie sprawnie.

W naszym wystąpieniu zwróciliśmy uwagę na następujące kwestie:

  • Utrzymanie płynności finansowej Partnerów Finansujących – konstrukcja wynagrodzenia, utrata jego wartości w czasie, przyspieszenie wypłaty, rozwiązanie polegające na tym, że część wynagrodzenia uzależniona od wartości wypłacanych pożyczek byłaby wypłacana z góry, a wszelkie potrącenia z tytułu ewentualnych nieprawidłowości byłyby dokonywane z części naliczanej od środków zwróconych.
  • Odejście od stosowania w przetargach kryterium długości okresu budowy portfela.
  • Kwestia uznawania pożyczek za stracone – postulat zniesienia obowiązku prowadzenia działań windykacyjnych de facto w nieskończoność.
  • Konieczność przyspieszenia wydatkowania środków zwróconych, pochodzących z poprzednich okresów programowania i wspierające Partnerów Finansujących działania regionalnych funduszy rozwoju.

Jednocześnie zwróciliśmy się do Marszałków z prośbą o spotkanie w celu przedyskutowania zaproponowanych rozwiązań.

Przedstawiciele Zarządu PZFP wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju

Reprezentanci Zarządu naszej organizacji uczestniczyli w konferencji organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju.

Wydarzenie miało miejsce w dniach 8-9 stycznia. PZFP reprezentował Pan Prezes Marek Mika oraz członkowie Zarządu: Pani Aneta Grzębska i Pan Janusz Hawrył. Mieliśmy okazję przedstawić prezentację obrazującą dokonania funduszy pożyczkowych, aktualną sytuację branży, wnioski i plany, rekomendacje i postulaty. W trakcie niemal dwugodzinnej dyskusji dotyczącej współpracy regionalnych funduszy rozwoju i funduszy pożyczkowych Członkowie naszego Zarządu pokazywali nie tylko możliwe pola współpracy, lecz także to jakie działania powinny wdrażać regionalne fundusze rozwoju, aby wdrażanie instrumentów pożyczkowych było jak maksymalnie efektywne.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".