Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach POWER 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach POWER 2014-2020.

Materiał ma charakter instruktażowy i został opracowany do wykorzystania przez Instytucje Pośredniczące i Beneficjentów PO WER.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dokument zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Polska Wschodnia. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia oraz poziomy dofinansowania, a także pomoc publiczna.

Konferencja sektora moikrofinansowego, Stare Jabłonki, 20-21 października

Serdecznie zapraszamy fundusze pożyczkowe i poręczeniowe do udziału w dwudniowej konferencji „Instrumenty zwrotne w perspektywie 2021 – 2027” (agenda).

Konferencja odbędzie się w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach w dniach 20-21 października br.

W trakcie spotkania chcemy wspólnie z Państwem przedyskutować takie kwestie jak m.in.:

  • Instrumenty zwrotne w projekcie ustawy wdrożeniowej.
  • Bariery rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
  • Potrzebne modyfikacje w przetargach BGK.
  • Wyniki osiągnięte przez fundusze pożyczkowe w 2020 roku.
  • Wszystkie inne tematy uznane przez Państwo za ważne.

Zależy nam na tym, aby spotkanie miało charakter ożywionej dyskusji, a nie akademickiej prelekcji. Organizowana konferencja jest także pierwszą od dawna okazją do bezpośredniego spotkania i dalszej integracji naszego środowiska.

Informacji o kosztach udziału udziela Dyrektor Biura PZFP. Cena obejmuje: udział w konferencji, pełny catering, nocleg
(ze śniadaniem) w pokoju jednoosobowym w Hotelu Anders (4*), dostęp do strefy wellness, parking. Doba hotelowa trwa od godz. 16 do godz. 12.

 

Wyniki oceny ex-ante instrumentów finansowych planowanych do uruchomienia ze środków EFS+

Omówienie badań ex-ante instrumentów finansowych ze środków EFS+ w perspektywie finansowej 2021-2027 było jednym z głównych tematów posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Badanie zlecone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zostało przeprowadzone w celu oceny zapotrzebowania na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze podejmowania działalności gospodarczej.

Wyniki badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” (4 sierpnia 2020 r.) wskazały na potrzebę radykalnego uproszczenia wsparcia na samozatrudnienie po roku 2020 i ograniczenie oferowanych form wsparcia do dwóch podstawowych: mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  oferowanej przez BGK i dotacji udzielanej przez powiatowe urzędy pracy dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo zaproponowano, aby pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej były udzielane w ramach jednego, krajowego programu, najlepiej w ramach funkcjonującego już z Funduszu Pracy Programu Wsparcie w Starcie. Dodatkowo wskazano na potrzebę umożliwienia ubiegania się o pożyczkę osobom pracującym, co ograniczy celowe odchodzenie z pracy i rejestrowanie się jako osoby bezrobotne przez osoby, które pracują, ale widzą potrzebę podjęcia samozatrudnienia.

Kolejne badanie dotyczyło ustalenia potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych (9 kwietnia 2020 r.). Badanie przeprowadzane było na początku pandemii COVID-19 dlatego też autorzy badania wskazali, że wobec spodziewanej recesji związanej z pandemią COVID-19, krótkookresowo, całe wsparcie powinno koncentrować się na podtrzymaniu istniejących przedsiębiorstw społecznych i utrzymaniu oraz tworzeniu w nich miejsc pracy. Niezależnie od tego, ewaluatorzy zaproponowali także, by w ramach nowego programu ze środków EFS+ zaprogramować wdrażanie instrumentów pożyczkowych (pożyczki na rozwój i na start) na zbliżonych do obowiązujących obecnie zasadach. Zaproponowano także, aby na bazie środków z okresu 2007-2013 uruchomić instrument pożyczki obrotowej dla podmiotów ekonomii społecznej.

Przedmiotem ostatniego badania, przeprowadzonego w sierpniu 2021 r., były potrzeby finansowe przedsiębiorców w obszarze zapewnienia dostępności prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Kwestia zbadania zapotrzebowania na finansowanie w tym obszarze stała się istotna z jednej strony ze względu na przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jak również zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów Europejskiego aktu o dostępności, które mają sprzyjać niwelowaniu barier w dostępie do produktów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wyniki badania potwierdziły, że problem dostępności jest mało znany wśród przedsiębiorców, w tym brak jest świadomości pożytków ekonomicznych płynących dla firmy z dostosowania firmy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego autorzy badania zalecili długi okres na wypromowanie instrumentu (szeroko zakrojona kampania promocyjna) oraz wskazali na konieczność przeprowadzenia masowej kampanii informacyjnej o problemie dostępności i osobach ze szczególnymi potrzebami.

PZFP chce przedstawić swoje postulaty Konwentowi Marszałków

Zwróciliśmy się do Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, jako Przewodniczącego pracom Konwentu Marszałków, z prośbą (pismo w załączeniu) o umożliwienie naszym reprezentantom przedstawienia, w trakcie kolejnego posiedzenia przedmiotowego gremium, propozycji rozwiązań w zakresie zasad wdrażania instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Jesteśmy przekonani o tym, że głos środowiska podmiotów, które w wymiarze operacyjnym udzielają przedsiębiorcom wsparcia okaże się pomocny w toku wypracowywania rozwiązań pozwalających wykorzystywać instrumenty zwrotne z maksymalną korzyścią dla rozwoju gospodarki. W szczególności chcielibyśmy poruszyć takie tematy jak: parametry produktów pożyczkowych, wkład własny pośredników finansowych, sposób ich wyboru, współpraca funduszy pożyczkowych z regionalnymi funduszami rozwoju.

PZFP pozostaje w gotowości do intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Chcemy, podobnie jak w poprzednich latach, brać aktywny udział we wdrażaniu instrumentów zwrotnych. Posiadamy potrzebne w tym obszarze kompetencje i potencjał organizacyjny. Miniona perspektywa finansowa przyniosła szereg doświadczeń. Płynące z nich wnioski należy przekuć na zastosowanie konkretnych rozwiązań dzięki, którym wspieranie przedsiębiorczości za pomocą instrumentów zwrotnych będzie mogło być jeszcze bardziej efektywne.

Nasz Związek złożył propozycję Pani Minister Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak

Zwróciliśmy się do  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z prośbą o włączenie nas w proces konsultacji kluczowych rozwiązań i dokumentów (ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy wdrożeniowej) konstytuujących zasady wdrażania instrumentów zwrotnych w okresie programowania 2021-2027.

Wyraziliśmy przekonanie o tym, że głos podmiotów, które tylko w 2020 roku udzieliły przedsiębiorcom z sektora MŚP 13 358 pożyczek o łącznej wartości ponad 3,12 mld zł, (łącznie w latach 2010 – 2020 niemal 95 tys. pożyczek o wartości ponad 10 mld zł) będzie stanowił istotny, merytoryczny wkład w wypracowanie takich zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, które pozwolą wykorzystać środki przeznaczone na ten cel w sposób maksymalnie efektywny.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".