Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Polska ma otrzymać 158,5 mld zł

Wynegocjowane w Brukseli bezzwrotne środki w wysokości 106,9 mld zł oraz ponad 51,6 mld zł zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczek zostaną zainwestowane w sposób ściśle określony w KPO. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynować będzie współpracę kilkunastu resortów w procesie przygotowania i wdrożenia 48 reform i 54 inwestycji.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona, inteligentna mobilność.

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.

Polska gospodarka rośnie

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1. kwartale 2022 r. zwiększył się realnie o 8,5% rok do roku wobec spadku o 0,6% w analogicznym okresie 2021 r.

W 1. kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 9,1%.

Dane szczegółowe.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Opolskiego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument zawiera m.in. informacje o części działań, typach projektów i beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokument będzie uzupełniany i aktualizowany o pozostałe działania odpowiednio wcześniej przed ich ogłoszeniem.

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2022 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2022 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W I kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się sytuacji gospodarczej kraju i wzrost ryzyka w niektórych branżach. Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Niewielkie zmiany popytu, głównie ze strony dużych przedsiębiorstw wynikały ze wzrostu zapotrzebowania na krótkoterminowe finansowanie majątku obrotowego.

Większość banków po raz kolejny zaostrzyło kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem oficjalnych stóp procentowych. Jednocześnie banki złagodziły niektóre z wymienionych w ankiecie warunków, w tym przede wszystkim zmniejszyły marżę kredytową. Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe wynikał, zdaniem banków, ze zmian w wydatkach konsumpcyjnych, pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

Polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych była różnokierunkowa, zarówno pod względem kryteriów jak i warunków udzielania kredytów, w tym ustalania marży kredytowej i kosztów pozaodsetkowych. Liczba banków, które zaostrzyły politykę kredytową nieznacznie przewyższyła liczbę banków, które ją złagodziły; podobnie nieco więcej banków odczuło spadek popytu niż wzrost.

W II kwartale 2022 r. banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym. Przewidują zaostrzenie kryteriów udzielania dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (najwięcej banków w przypadku kredytów mieszkaniowych) oraz oczekują dużego spadku popytu z wyjątkiem segmentu kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".