Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zaakceptowane przez KE

Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Decyzja KE pozwala na rozpoczęcie następnego etapu niezbędnego do uruchomienia programu, czyli prac nad dokumentami wdrożeniowymi. Przewidywane jest, iż pierwsze nabory będą mogły być ogłoszone w I kwartale 2023 roku.

Łączna alokacja na program wynosi ponad 2,43 mld euro, co świadczy, iż w programie regionalnym będzie o 170 milionów euro więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej. Największy strumień środków popłynie na klimat i środowisko oraz energetykę, bo aż 690,7 mln euro, kwota ok. 436 mln euro została przeznaczona na instrumenty terytorialne, ponad 355,6 mln euro wesprze działania związane z transportem, zaś kwota 316,5 mln euro została przewidziana na wsparcie przedsiębiorstw. Na infrastrukturę edukacyjną, infrastrukturę usług społecznych i infrastrukturę ochrony zdrowia przeznaczono niemal 135,5 mln euro, zaś na kulturę i turystykę przewidziano nieco ponad 100 mln euro. Natomiast kwota blisko 703,8 mln euro wesprze projekty „miękkie” z EFS+ w zakresie włączenia społecznego, rynku pracy, zdrowia oraz edukacji.

Za wdrażanie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Lubelskiego, który do realizacji tego procesu wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Konferencja Członków PZFP za nami

24 listopada w warszawskim Hotelu Marriott odbyła się, organizowana przez PZFP i MFC, konferencja „Wkład funduszy pożyczkowych w rozwój polskiego rynku  mikrofinansowego”.

W gronie reprezentantów ponad trzydziestu funduszy tworzących Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zastanawialiśmy się nad tym jakie działania muszą być wdrożone przez same fundusze, lecz także przez decydentów, aby w kolejnych latach sektor MŚP nadal miał dostęp do finansowania zewnętrznego w ramach wsparcia mikrofinansowego na eksperckim poziomie gwarantowanym przez fundusze pożyczkowe. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza była podsumowaniem naszego wkładu w rozwój polskiego rynku mikrofinansowego i sektora MŚP. W drugiej części odbyła się dyskusja dotycząca wyzwań stojących przed funduszami pożyczkowymi w najbliższych latach.

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

NBP opublikował Raport dotyczący sytuacji na rynku kredytowym w III kw. br. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w III kwartale oraz przewidywania banków na IV kwartał 2022 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku października 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w III kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw.

W III kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. pogorszenie się prognoz sytuacji gospodarczej. Jednocześnie, z wyjątkiem obniżenia maksymalnej kwoty kredytu, banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Spadek popytu na kredyty, poza krótkoterminowymi dla dużych przedsiębiorstw, wynikał m.in. z pogorszenia koniunktury gospodarczej i niższego zapotrzebowania na finansowanie inwestycji. Na poprawę popytu na kredyt krótkoterminowy miało natomiast wpływ zwiększone zapotrzebowanie na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego.

Po rocznym okresie zaostrzania kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych, w III kwartale 2022 r. większość banków nie dokonało zmian uwzględniając w swych decyzjach m.in. spadek popytu i wzrost konkurencji ze strony innych banków. Najczęściej wskazywanym przez banki powodem znacznego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe było pogorszenie się sytuacji gospodarstw domowych i prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym.

W opinii banków zaostrzenie polityki kredytowej w III kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i wzrostu stóp procentowych. Banki podniosły marżę kredytową, w tym na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, ale jednocześnie obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Banki ponownie zaobserwowały spadek popytu na kredyt będący następstwem m.in. spadku zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Banki obawiają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym w IV kwartale 2022 r. Ankietowane podmioty przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw (głównie dużych podmiotów) i gospodarstw domowych oraz oczekują, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla przedsiębiorstw, spadku popytu, szczególnie dużego w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw.

Inflacja nie odpuszcza

GUS podał dane o inflacji w październiku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w paź­dzierniku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,9% (przy wzroś­cie cen towarów – o 19,5% i usług – o 13,0%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8% (w tym towarów – o 2,1% i usług – o 0,7%).

W regionach trwają prace nad regionalnymi programami operacyjnymi

Władze regionów intensywnie pracują nad swoimi regionalnymi programami operacyjnymi na bieżący okres programowania.

 Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM), który został natychmiast przesłany oficjalnie Komisji Europejskiej. Celem władz regionu było uwzględnienie w możliwie największym stopniu specyfiki regionu oraz potrzeb jego mieszkańców w ramach, które zostały ustalone przepisami rozporządzeń oraz priorytetami Komisji Europejskiej. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. Zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską jest spodziewane do końca 2022 roku. Ogłoszenie pierwszych konkursów jest planowane na I półrocze 2023 roku. W ramach programu FEWiM województwo warmińsko-mazurskie ma otrzymać ponad 1mld 786 mln euro. Program ten stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a główny cel programu wynika również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa.

Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, uwzględniający ostateczny efekt negocjacji, został przesłany do Komisji Europejskiej. Kształt przekazanego programu do Komisji Europejskiej został wypracowany we współpracy z wieloma środowiskami i gremiami w zgodzie z zasadą partnerstwa. Partnerzy z poziomu samorządów lokalnych i innych instytucji publicznych, partnerzy społeczno-gospodarczy, partnerzy reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje badawcze i uczelnie zaangażowani zostali w prace nad określeniem zakresu i kierunków interwencji FEPZ na bardzo wczesnym etapie prac – na długo przed przyjęciem projektu FEPZ i skierowaniem go do konsultacji społecznych. Alokacja programu ma wynieść blisko 1,7 miliarda euro.

Przedstawiciel PZFP w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FERS)

Prezes Związku, Pan Marek Mika będzie pełnił, z ramienia PZFP, rolę obserwatora w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (KM FERS).

Komitet zatwierdza metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów w ramach FERS, dokonuje przeglądu wdrażania i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia celów Programu oraz bada kwestie wpływające na jego wykonanie.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".