Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego prezentuje zestawienie terminów konkursów dla poszczególnych działań i poddziałań na 2021 rok.

 

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Zmieniono Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2021) 181 z dnia 11 stycznia 2021 r., zmieniającą decyzję wykonawczą nr C(2020) 587 z dnia 30 stycznia 2020 r., nr C(2018) 5004 z dnia 24 lipca 2018 r. oraz nr C(2014) 10021 z dnia 16 grudnia 2014 r. zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce, oraz zatwierdzająca niektóre elementy umowy partnerstwa z Polską.

 

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok

Zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 rok.

Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych działań i poddziałań w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

1 lutego 2021 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w IV kwartale 2020 r., oraz przewidywania banków na I kwartał 2021 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2021 r. wypełniły 24 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 89%.

W IV kwartale 2020 r. banki w niewielkim stopniu zmieniły poziom restrykcyjności kryteriów udzielania kredytów dla sektora niefinansowego i zaostrzyły niektóre warunki, przede wszystkim w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw. Wpływ na to wywarło ponowne nasilenie się pandemii COVID-19 oraz związany z tym wzrost ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i ryzyko pogorszenia się stanu gospodarki kraju. Przeciwnie do wcześniejszych optymistycznych oczekiwań banków, czynniki te przyczyniły się również do spadku popytu na wszystkie kategorie kredytów, przy czym najbardziej na kredyty konsumpcyjne i dla sektora MSP. Uwagę zwraca duże zróżnicowanie odczuwanego przez poszczególne banki popytu na kredyty mieszkaniowe i długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw, które przekłada się na stosunkowo niewielkie efekty netto w skali całego sektora.

W IV kwartale 2020 r. ankietowane banki utrzymały dotychczasowe kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw oraz nieznacznie złagodziły je wobec sektora MSP. Jednocześnie zaostrzone zostały warunki udzielania kredytów, w tym marża kredytowa i wymogi dotyczące zabezpieczenia. Banki odnotowały dalszy spadek zgłaszanego przez przedsiębiorstwa popytu na kredyty, zwłaszcza z sektora MSP, na co wpływ miał spadek zapotrzebowania na finansowanie majątku trwałego i obrotowego, a w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost zapotrzebowania na finasowanie restrukturyzacji.

Zgodnie z zapowiedziami z października 2020 r. ankietowane banki nieznacznie złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, ale jednocześnie podniosły marżę kredytową i marżę dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem. W IV kwartale 2020 r. banki zaobserwowały niewielki spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, jednak ich opinie były zróżnicowane.

W IV kwartale 2020 r. banki, po raz pierwszy od I kw. 2019 r., złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych, przy dużym zróżnicowaniu polityki kredytowej poszczególnych podmiotów. Banki zwiększyły jednocześnie maksymalną kwotę kredytu, ale z drugiej strony podniosły marżę kredytową. Zaobserwowany spadek popytu banki uzasadniały następstwami pojawienia się kolejnej fali pandemii COVID-19.

Na I kwartał 2021 r. banki deklarują łagodzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla sektora MSP, zaostrzenie w przypadku kredytów konsumpcyjnych i utrzymanie dotychczasowej polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw oraz oczekują wzrostu popytu na kredyt, z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw (brak zmian).

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dokument informuje o tym, co można sfinansować z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kto może starać się o środki z programu, jak wybierane są projekty oraz jakie są kryteria ich oceny. Ponadto w dokumencie można znaleźć informacje o finansowaniu programu oraz przykładowe rodzaje projektów. Dokument został przyjęty Uchwałą nr 3/84/21 Zarządu Województwa z 28 stycznia 2021 roku.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".