Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Kolejne wytyczne KE na obecną perspektywę finansową

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi wytycznymi KE ma obecną perspektywę finansową.

Mówimy o trzech dokumentach:

  1. Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027.
  • Wytyczne określają, jak stosować przepisy dotyczące komitetów monitorujących. Zawierają postanowienia w zakresie m.in. zasad funkcjonowania komitetów, ich składu, wymogów dla przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład komitetów, ustanawiania komitetów, ich zadań, trybu działania i finansowania funkcjonowania, a także praw i obowiązków członka i zastępcy członka komitetu.
  1. Wytyczne dotyczące warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027.
  • Celem Wytycznych jest ujednolicenie procedury w zakresie księgowania wydatków, podsumowanie reguł dotyczących sporządzania i przekazywania przez IZ do KE zestawień wydatków i wniosków o płatność okresową oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE, określenie procedury i warunków współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa członkowskiego i KE, zaangażowanymi w proces księgowania wydatków, wnioskowania o płatności i refundacji. Wytyczne opisują procesy i procedury takie jak: organizacja procesu księgowania wydatków (założenia organizacyjne procesu), otrzymywanie płatności z KE (w tym współpraca z MF), procedowanie wniosku o płatność do KE oraz rocznego zestawienia wydatków, tryb i warunki kalkulacji prognoz wniosków o płatność wysyłanych do KE.
  1. Wytyczne dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.
  • Wytyczne dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027 wskazują warunki przygotowania i przyjmowania SZOP oraz określają zakres i formę informacji zawartych w SZOP. Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia Komunikatu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w Monitorze Polskim.

Kolejne 29 milionów na pożyczki dla przedsiębiorców z woj. Świętokrzyskiego

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca p dziś aneks do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczący dystrybucji przez Bank kolejnych środków europejskich dla przedsiębiorców na instrumenty pożyczkowe. Wyasygnowana kwota to 29 milionów złotych, dzięki którym możliwe będzie udzielenie pożyczek kolejnym około 100 przedsiębiorstwom działającym w województwie świętokrzyskim.

14 września 2022 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 5859/22 przyjął zaktualizowaną „Strategię Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020”. W Województwie Świętokrzyskim utrzymuje się duże zapotrzebowanie przedsiębiorców na kapitał inwestycyjny i płynnościowy. W związku ze zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na nadkontraktację możliwe było zwiększenie puli środków na instrumenty finansowe.

Dzięki podpisanemu dziś aneksowi, zgodnie z założeniami Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, możliwe będzie wsparcie dodatkowych około 100 przedsiębiorstw działających w regionie.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) zatwierdzony przez KE

27 września 2022 roku Komisja Europejska (KE) wydała decyzję nr C(2022) 6985 final zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Wydanie decyzji  kończy etap negocjacji Program FENG, zaakceptowanego przez Radę Ministrów 6 grudnia 2021 r. Obecnie uruchamiamy etap wdrażania programu.

Kolejne działania przewidują zawarcie porozumień pomiędzy Ministerstwem a instytucjami, które będą odpowiadały za organizację konkursów. Powołanie Komitetu Monitorującego FENG, którego zadaniem będzie przyjęcie kryteriów wyboru projektów. Pracują już Grupy robocze, w ramach których konsultujemy propozycje kryteriów wyboru projektów  m.in. dla I priorytetu FENG i Kredytu na innowacje technologiczne W skład Grup roboczych wchodzą przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych.

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zaakceptowała program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE).

Alokacja w wysokości 550 mln euro zostanie przeznaczona na:

  • zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze,
  • zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie,
  • działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność Funduszy Europejskich w Polsce.

Realizacja Programu Polska Wschodnia blisko zakończenia

Realizacja Programu Polska Wschodnia sprawnie zmierza do końca. Zagospodarowaliśmy 99 proc. dostępnych środków. Prognozuje się, że do końca tego roku złożone zostaną wnioski o płatność do Komisji na około 87 proc. dostępnej puli Programu.

 Do tej pory w programie zawartych zostało ponad 3 tys. umów o dofinansowanie o wartości 8,9 mld zł. Z tej kwoty około 3,6 mld zł, tj. 40 proc. wszystkich umów stanowią projekty zakończone. Największą grupę beneficjentów stanowią mali i średni przedsiębiorcy. Do tej pory, z POPW pomoc otrzymało ponad 3,3 tys. firm o wartości 2,9 mld zł. W tym roku ogłoszono kolejne nabory na rozwój start-upów w Polsce Wschodniej, innowacje oraz wejście na rynki zagraniczne Małych i Średnich Przedsiębiorców (MŚP).

Wsparcie dla makroregionu Polski Wschodniej w najbliższych latach będzie kontynuowane. 30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa. Budżet dla odrębnego programu dla makroregionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027 będzie wynosił ponad 2,6 mld euro.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".