Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

PZFP interweniuje w BGK w sprawie Pożyczki Płynnościowej POIR

Skierowaliśmy do BGK pismo dotyczące instrumentu finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR. Postulujemy przedłużenie do 30 czerwca 2024 roku maksymalnego terminu rozliczenia przez pożyczkobiorców pożyczek

Zwróciliśmy uwagę na to, że ze zrozumieniem podchodzimy do tego, że zamówienia w ramach prawa opcji były udzielane stosunkowo późno, co wynikało z terminu podjęcia decyzji o dokonaniu przesunięcia środków finansowych na ten cel w ramach środków unijnych pozostających w dyspozycji Polski. W praktyce jednak przełożyło się to na sytuację w której część klientów, a tym samym pośredników finansowych może mieć trudności z dotrzymaniem terminu rozliczenia wydatków poniesionych ze środków pożyczki, który obecnie mija z końcem bieżącego roku. W szczególności dotyczy to tych pożyczek, które zawierają w sobie komponent inwestycyjny. Racjonalnym zachowaniem pożyczkobiorców jest bowiem to, że dokonują oni wydatków inwestycyjnych dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji pożyczkowej i otrzymaniu środków finansowych. Dopiero wówczas możliwe jest faktyczne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. W praktyce oznacza to, że decyzje pożyczkowe podejmowane na końcowym etapie budowy portfela pożyczkowego uniemożliwią sfinansowanie ze środków pożyczki części inwestycyjnej. Sama realizacja nowego przedsięwzięcia biznesowego (np. zakup nowej maszyny) jest procesem czasochłonnym, co przekłada się na wydłużenie terminu w którym możliwe jest dokonanie rozliczenia pożyczki u pośrednika finansowego. Pamiętać należy o tym, że tempo dokonywania tych czynności przez przedsiębiorców jest różne, ponieważ charakteryzują się oni indywidualnymi poziomami sprawności działania. Pośrednik finansowy udzielający pożyczki nie ma, w tym obszarze, żadnego realnego wpływu na działania pożyczkobiorcy. Jednocześnie, brak rozliczenia pożyczki skutkuje jej wyłączeniem z portfela i koniecznością proporcjonalnego zwrotu wynagrodzenia. W efekcie opisywanej sytuacji ostatecznie ukaranym podmiotem będzie, oprócz klienta, pośrednik finansowy, który w rzeczywistości nie ponosi żadnej winy za niedotrzymanie obecnego terminu na rozliczenie pożyczek.

RPP obniżyła stopy procentowe

W dniach 5-6 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej.

Informacja po posiedzeniu.

Będą pożyczki na poprawę efektywności energetycznej i energooszczędność w woj. Lubelskim

Województwo Lubelskie zawiera kolejne umowy z BGK w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wartość dofinansowania z EFRR w podpisanych umowach to ponad 548 mln zł, co stanowi 5,11% alokacji programu. Cztery umowy będą wdrożone przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, natomiast jedną wdroży LAWP.  Maksymalna kwota pożyczki to 15 mln zł. Jeśli zostaną osiągnięte efekty energetyczne na poziomie min. 30% oszczędności, będzie można występować o umorzenie do 45% kapitału, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – do 25% kapitału.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Przyjęto Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 sierpnia 2023 r. przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do 30 czerwca 2024 r. Dokument prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych priorytetów i działań.

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze – badanie GUS

Zachęcamy do zapoznania się z rozszerzonym badaniem GUS dotyczącym koniunktury.

Najważniejsze wnioski płynące z badania:

  • W porównaniu z poprzednim miesiącem, odsetek ankietowanych wskazujących na odczuwanie negatywnych skutków wojny w Ukrainie pozostaje stabilny. Nie wystąpiły również bardziej znaczące zmiany w przepływie pracowników z Ukrainy.
  • Wśród przedsiębiorstw dominują wskazania na utrzymanie poziomu inwestycji na poziomie z zeszłego roku (od 41,9% podmiotów przetwórstwa przemysłowego do 62,3% jednostek usługowych).
  • Wskazywane przez przedsiębiorstwa główne kierunki inwestowania są zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki.
  • Do najczęściej wymienianych barier ograniczających inwestycje w bieżącym roku należą wysoka inflacja oraz wysokie koszty realizacji inwestycji.
  • Nadal przeważają oceny wskazujące na neutralny wpływ obecnych zmian sytuacji firmy i otoczenia na skłonność do podejmowania inwestycji.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 359/6881/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Obowiązuje od 25 sierpnia 2023 roku.

Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".