Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Opublikowano Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

9 lutego 2023 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałą nr 246/399/VI/2023 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zaplanowano ogłoszenie 78 naborów na kwotę 9 674 971 572,20 zł.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

 Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) FERS to dokument, który systematyzuje zapisy programu, ale nie zmienia jego zakresu. Przykładowo, SZOP wprowadza podział typów projektów zaplanowanych w programie na działania, wskazuje, jakie Instytucje Pośredniczące będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, a także jakie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie. Informuje również m.in. o poziomie dofinansowania czy limicie wydatków w ramach tzw. cross-financingu, a także wskaźnikach przyporządkowanych do poszczególnych działań. Wymóg przygotowania SZOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Tryb przygotowania SZOP oraz zakres jego treści określają Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027.

II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

6 lutego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. W spotkaniu, z ramienia PZFP, wziął udział w roli obserwatora Prezes Związku Marek Mika i Piotr Rogowiecki jako ekspert z zakresu instrumentów zwrotnych.

W trakcie posiedzenia przyjęto założenia projektu Banku Gospodarstwa Krajowego dot. pożyczek na samozatrudnienie. To pierwszy z czterech, planowanych w programie instrumentów finansowych dotyczący pożyczek na samozatrudnienie. Założenia projektu przewidują uruchomienie wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek na podjęcie samozatrudnienia. Na ten projekt przeznaczono 674 mln zł, które będą stanowić dokapitalizowanie realizowanego Programu Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie. Poszerzona zostanie grupa docelowa, m.in. o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się osoby pracujące o niższych dochodach.

Prezes Marek Mika w klarowny sposób rozwiewał  wątpliwości pojedynczych  uczestników spotkania dotyczących instrumentu na samozatrudnienie, takie jak – miałby on sprzyjać „uśmieciowieniu rynku pracy”, zaproponowana formuła wdrażania nie chroni pożyczkobiorców przepisami prawa bankowego.

W okresie realizacji projektu, który obejmuje cały okres programowania i zakończy się w grudniu 2029 r., zaplanowano udzielenie 6900 pożyczek. Przepisy dotyczące udzielania pożyczek, tak jak i grupa osób uprawnionych do ubiegania się o pożyczki, zostały określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęto również uchwałę dotyczącą przyjęcia katalogu i systematyki ogólnych kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Blisko 1,5 mld euro dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej

Do województwa świętokrzyskiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r.  To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

NBP opublikował analizę dotyczącą sytuacji przedsiębiorstw. "Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" publikowany jest zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. oraz dane finansowe sektora przedsiębiorstw niefinansowych zbierane przez Główny Urząd Statystyczny.

 Zysk i rentowność netto sektora przedsiębiorstw niefinansowych obniżyły się, ale sytuacja finansowa sektora pozostała relatywnie korzystna. Obniżyła się dynamika przychodów firm, przy wzroście ich zależności od popytu zagranicznego – realne przychody ze sprzedaży zagranicznej kształtują się wyraźnie powyżej długookresowego trendu odmiennie niż w przypadku sprzedaży krajowej.

Dynamika przychodów ze sprzedaży pozostała wyższa od jej kosztów, co przełożyło się na wyraźny wzrost wyniku na sprzedaży. Jednocześnie wynik finansowy netto sektora, po dwóch latach dynamicznego wzrostu, był niższy niż przed rokiem, co było efektem spadku wyników na operacjach finansowych i pozostałej działalności. W konsekwencji, choć rentowność na sprzedaży pozostała wysoka, to rentowność obrotu netto wyraźnie zmniejszyła się.

Nieznacznie poprawiły się kwartalne prognozy ogólnej sytuacji firm oraz popytu, choć oba wskaźniki pozostają niskie.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".