Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

1 sierpnia 2022 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w II kwartale oraz przewidywania banków na III kwartał 2022 r. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku lipca 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88%.

W II kwartale 2022 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, jako powód podając m.in. zaostrzenie polityki pieniężnej i wzrost ryzyka w niektórych branżach. Jednocześnie banki nie zmieniły istotnie warunków kredytowania. Spadek popytu ze strony przedsiębiorstw, głównie na kredyty długoterminowe, wynikał ze spadku zapotrzebowania na finansowanie inwestycji.

Większość banków po raz kolejny zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, uzasadniając to pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej i wzrostem stóp procentowych. Banki obniżały marżę kredytową jednak nie zmieniały innych warunków kredytowania zakupu mieszkań. W opinii banków, znaczny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe wynikał z pogorszenia się sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, zmian w wydatkach konsumpcyjnych, prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zaostrzenia standardów polityki kredytowej

Zgodnie z deklaracjami banków zaostrzenie polityki kredytowej w II kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało ze wzrostu stóp procentowych i pogorszenia się sytuacji gospodarczej w kraju. Zmiany warunków kredytowania ograniczały się przede wszystkim do podniesienia marży kredytowej, w tym na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem. Zaobserwowany wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne był następstwem wzrostu zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku.

Banki spodziewają się dalszego obniżenia aktywności na rynku kredytowym w III kwartale 2022 r. Ankietowane podmioty przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw (głównie dużych podmiotów) i gospodarstw domowych oraz oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych ma być znaczny.

Unijne wsparcie dla Warmii i Mazur Kontrakt programowy podpisany

Około 1,8 mld euro na lata 2021-2027 z polityki spójności dla województwa warmińsko-mazurskiego zostanie przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, rewitalizacji oraz działań związanych z włączeniem społecznym i edukację. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Brzezin podpisali kontrakt programowy.

Województwo warmińsko-mazurskie jest dziesiątym regionem, które zakończyło negocjacje Kontraktu Programowego z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt programowy to instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane zostaną konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. W czerwcu 2022 r. pula środków dla województwa warmińsko-mazurskiego została zwiększona o ponad 54,7 mln euro. Środki te zwiększą pulę Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie więc w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur region otrzyma do wykorzystania 1 mld 786 mln euro.

Zgodnie z przyjętą przez rząd Umową Partnerstwa na lata 2021-2027, około 33,3 mld euro otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, koordynując politykę regionalną, współpracuje ze wszystkimi samorządami. Kontrakt programowy stanowi praktyczny wyraz tej współpracy.

Stopy procentowe nadal rosną

7 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu:

 • stopa referencyjna 6,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 6,00% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 6,55% w skali rocznej;
 • stopa dyskontowa weksli 6,60% w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 8 lipca 2022 r.

Informacja po posiedzeniu Rady.

Zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa

30 czerwca 2022 r. oficjalnie zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa między Komisją Europejską a polskim rządem.

Łączna kwota, którą w oparciu o Umowę Partnerstwa będziemy mogli przeznaczyć na realizację projektów w całej Polsce, wynosi 76 mld euro. To przekłada się na 348 mld zł. Na polski budżet Umowy Partnerstwa składa się pięć funduszy unijnych, z których zostaną sfinansowane poszczególne programy krajowe, regionalne i transgraniczne oraz inne mechanizmy wsparcia. Są to :

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 47,4 mld euro.
 2. Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) – 12,9 mld euro.
 3. Fundusz Spójności (FS) – 11,3 mld euro.
 4. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 3,8 mld euro.
 5. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury (EFMRA) – 0,5 mld euro

Przyznane Polsce pieniądze będzie trzeba wydać w oparciu o sześć Celów Polityki Spójności:

 1. Bardziej inteligentna Europa – 12,9 mld euro.
 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – 21,9 mld euro.
 3. Lepiej połączona Europa – 15,7 mld euro.
 4. Bardziej społeczna Europa – 16,6 mld euro.
 5. Europa bliżej obywateli – 2,4 mld euro.
 6. Sprawiedliwa transformacja – 3,7 mld euro.

            Obecnie na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się osiem nowych programów krajowych:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro.
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro.
 3. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro.
 4. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro.
 5. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro.
 6. Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro.
 7. Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro.
 8. Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Umowa jest najważniejszym dokumentem, który określa współpracę między Unią Europejską a Polską. To uzgodniona z Komisją Europejską kompleksowa strategia wykorzystania funduszy europejskich w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Stanowi realizację krajowych dokumentów takich jak Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz – wynikających z niej – strategii sektorowych. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz programów regionalnych.

Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020

Zaktualizowano Regionalny Program Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem Programu jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".