Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zachęcamy do udziału w pracach ad RPO dla woj. Wielkopolskiego

Konsultacje projektu Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 odbywają się w terminie od  30 września 2021r. do  5  listopada 2021r.

Uwagi i wnioski do projektu FEW 2021+ mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji zostanie opublikowane sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji oraz pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem zawierającym informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski.

Ruszają konsultacje nowego RPO dla woj. Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Województwo świętokrzyskie w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 otrzymało na realizację programu regionalnego 1 mld 403 mln EUR. Jest to alokacja wyższa od alokacji kończącego się właśnie programu o 38, 5 mln EUR. Projekt oraz formularz uwag jest dostępny tutaj.

Program skupia się na sześciu priorytetach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  1. Konkurencyjna gospodarka – 223,5 mln EUR, m. in. prace badawczo-rozwojowe, transformacja cyfrowa gospodarki, usługi w zakresie e-zdrowia, promocja gospodarcza regionu, kapitał dla przedsiębiorców, transformacja kluczowych branż regionu i rozwój instytucji otoczenia biznesu.
  2. Region przyjazny dla środowiska – 352,8 mln EUR, m. in. efektywność energetyczna, zielona energia (budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE), gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami, ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej.
  3. Mobilność miejska – 40 mln EUR, m. in. wsparcie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich obszarami funkcjonalnymi – Jędrzejów, Busko-Zdrój, Staszów, Sandomierz, tzw. miast północy tj. Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, działania na rzecz rozwoju transportu zbiorowego.
  4. Dostępne świętokrzyskie – 140 mln EUR, m. in. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg wojewódzkich, obwodnic, a także połączeń służących budowie kluczowych powiązań transportowych, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (m.in. poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych), Infrastruktura ładowania/tankowania paliw bezemisyjnych, zakup taboru kolejowego, budowa i modernizacja dworców kolejowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R.
  5. Świętokrzyskie dla mieszkańców – 104,5 mln EUR, m. in. infrastruktura edukacyjna (inwestycje wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych), społeczna (m.in. placówki opieki całodobowej, mieszkania o charakterze wspomaganym), ochrony zdrowia (m.in. wzmocnienie roli POZ-ów, inwestycje w nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opiekuńczych, rozwój i modernizacja zasobów infrastruktury zdrowia w tym sprzętu i aparatury medycznej) oraz w turystyce i kulturze.
  6. Wspólnota i przestrzeń – 150,0 mln EUR, m. in. rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT), rewitalizacja miast, wzmacnianie lokalnych potencjałów, działania skierowane do lokalnych grupy działania.

            Czterech priorytetach Europejskiego Funduszu Społecznego+:

  1. Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców – 37,4 mln EUR, m. in. wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników, poprawa dostępu do profilaktyki i rehabilitacji ułatwiająca powrót na rynek pracy, podniesienie kwalifikacji kadr medycznych (z wyłączeniem lekarzy) oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
  2. Edukacja na wszystkich etapach życia – 79,3 mln EUR, m. in. kształcenie kadr systemu edukacji, wsparcie edukacji przedszkolnej, podnoszenie jakości kształcenia podstawowego, wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej, rozwój szkolnictwa branżowego, kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych.
  3. Usługi społeczne i zdrowotne – 108,6 mln EUR, m. in. aktywna integracja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo, kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci i młodzieży, aktywna integracja społeczna i zawodowa społeczności zmarginalizowanej i obywateli państw trzecich.
  4. Aktywni na rynku pracy – 112,8 mln EUR, m. in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP), wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (projekty OHP), zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących, kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie, konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy.

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

Od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych. Terminy i program spotkań konsultacyjnych: 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

W Sejmie o projekcie ustawy wdrożeniowej

30 września br. sejmowa Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych dyskutowała na temat projektu ustawy wdrożeniowej. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił informację na temat zaawansowania prac nad projektem ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych oraz udziału strony społecznej w Komitecie Monitorującym

Dyskusja skupiła się przede wszystkim na opóźnieniu w pracach nad ustawą. Z kwestii merytorycznych poruszono jedynie obszar komitetów monitorujących. Nie dyskutowano o instrumentach zwrotnych. 7 października odbyć ma się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu. Do Sejmu powinien trafić nie wcześniej, niż w końcu października.

Z przebiegiem posiedzenia można zapoznać się tutaj.

Konferencja konsultacyjna projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027

30 września br. Dyrektor Biura PZFP wziął udział w konferencji konsultacyjnej projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

W trakcie spotkania przedstawiono szanse i wyzwania dla regionu w perspektywie 2021-2027. Zaprezentowano także Kontrakt programowy i Umowę Partnerstwa 2021-2027. Szczegółowo pokazano projekt Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Dyskutowano także na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano rolę instrumentów finansowych w bieżącym okresie programowania.

Z zapisem spotkania można zapoznać się tutaj.

 

Harmonogram naboru wniosków Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2021

Zaktualizowano Harmonogram naboru wniosków Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2021.

 22.09.2021 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę 1364/21 w sprawie aktualizacji harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".