Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

PZFP aktywnie uczestniczy w tworzeniu RPO dla Wielkopolski

15 marca Dyrektor Biura PZFP uczestniczył w spotkaniu online w ramach badania pn. „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+". Organizatorem wydarzenia było Konsorcjum firm EU-CONSULT sp. z o.o. oraz Grupa BST sp. z o.o., które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego realizuje przedmiotowe badanie.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele PARP, BGK, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA.

Z deklaracji BGK wynika to, że planowane są rozwiązania które pozwolą żeby wkład własny pośredników finansowych w nowej perspektywie finansowej nie przekraczał 15%. W ramach RPO realizowane mają być instrumenty pożyczkowe przeznaczone na wsparcie płynnościowe przedsiębiorstw. Zwracano uwagę na potrzebę zachowania maksymalnej elastyczności w projektowanych produktach. Wskazywano także na kwestię odpowiednio wysokiej, dopuszczalnej szkodowości w okresie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią, a także potrzeby specjalnego wsparcia dla określonych branż.

 

Unieważniony przetarg w woj. Świętokrzyskim

BGK unieważnił przetarg na wybór pośredników finansowych.

Chodzi o postępowanie Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach Projektu „Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” – sygn. DZZK.148.DIF.2020. Przyczyną takiej decyzji było to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Zakończyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

Podsumowano konsultacje projektu Umowy Partnerstwa.

Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W spotkaniach online, które odbyły się w każdym województwie, uczestniczyło łącznie około 4100 osób. W trakcie transmisji można było zadawać pytania za pomocą czatu. Do 22 lutego można było zgłaszać uwagi do dokumentu. Takich zgłoszeń wpłynęło w sumie 5013. Zgłoszone uwagi zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie po przyjęciu ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów krajowych i regionalnych odbędą się negocjacje formalne wszystkich dokumentów z Komisją Europejską.

PZFP zgłosił swoje uwagi, a także aktywnie uczestniczył w konferencjach konsultacyjnych.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Poszczególne województwa dostaną na programy regionalne od 736 milionów do 2,3 miliarda euro. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, między innymi liczbie ludności i PKB na jednego mieszkańca.

75% środków zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania. W puli rezerw jest 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządów województw projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

2 marca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja.

 

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku

GUS opublikował dane pokazujące wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za IV kwartał 2020 roku. W IV kwartale 2020 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,1%. W porównaniu do IV kwartału 2019 r. wzrosły o 1,1%.

W IV kwartale 2020 r. najwyższy wzrost cen odnotowano w przypadku usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej, tj. o 1,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wzrost cen usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej w IV kwartale spowodowany był głównie wzrostem cen usług w działalności związanej z reprezentowaniem mediów (jednej ze składowych usług reklamy), w tym w szczególności w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji, na co z kolei wpłynął korzystny dla rynku reklam okres świąteczny.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

17 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 156/21 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 53.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje zmiany w odniesieniu do następujących punktów: - Zmiany w zakresie EFS w działaniu 7.7; - Zmiana Indykatywnego Planu Finansowego dotycząca przesunięcia środków z 1.2 do 1.1; - Zmiana załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie który będzie wnioskodawcą.

 

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".