Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Strategia komunikacji programu Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 7160/23 z dnia 31.05.2023 przyjął Strategię komunikacji Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

 Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 obejmuje okres do 2030 roku. Określa cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Strategia obowiązuje wszystkie instytucje, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych w ramach programu regionalnego, w tym także podmioty zewnętrzne realizujące działania komunikacyjne w tym zakresie m.in. wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Strategia komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

6 czerwca 2023 roku Zarząd Województwa przyjął Strategię komunikacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (uchwała nr 337/4733/23). Wcześniej dokument pozytywnie zaopiniował Komitet Monitorujący.

Strategia komunikacji programu to dokument, którego horyzont czasowy sięga 2029 roku. Jest zbiorem spójnych standardów i zasad działań informacyjno-promocyjnych dla wszystkich instytucji, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych i dla wszystkich podmiotów zewnętrznych, które realizują działania komunikacyjne nt. Funduszy Europejskich (FE), w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Opiniowanie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w opiniowaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (SzOP FEWL 21-27).

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest dokumentem zawierającym informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania, uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów.

Aktualna robocza wersja dokumentu przeznaczonego do dalszych prac zawiera informacje nt. wszystkich Działań z wyłączeniem 1.1, 2.9, 6.1, 6.4, 6.5, 6.13 – dla tych Działań Szczegółowy Opis Priorytetów został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 15 maja 2023 r.

Opinie można zgłaszać do 21 czerwca 2023 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opinie na temat projektu dokumentu należy przekazywać na formularzu wypełnionym elektronicznie w wersji edytowalnej.

Zgłaszając opinię do dokumentu należy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony). Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie opiniowania nie mogą być niezgodne albo wykraczać poza zapisy programu (wersja programu uchwalona przez Zarząd Województwa Lubuskiego i przyjęta decyzją Komisji Europejskiej dostępna jest na stronie: Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027).

eSzOP jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie sugestie będą mogły być uwzględnione. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do eSzOP, z uwagi na ograniczenia znakowe, ale będą one rozwinięte w kryteriach.

Załącznik nr 1 dotyczący alokacji.

Załącznik nr 2 dotyczący alokacji.

Kolejne posiedzenie Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 za nami

W dniach 6-7 czerwca Dyrektor Biura PZFP uczestniczył, w roli obserwatora w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

 Tematem przewodnim posiedzenia były założenia projektów niekonkurencyjnych oraz projektu konkurencyjnego dla 10 działań Programu. W takcie dwóch dni obrad omówiono założenia projektów w następujących obszarach: rozwój systemu edukacji, w tym związany z uczeniem się dorosłych, edukacja włączająca, rozwój publicznych służb zatrudnienia, europejskie pożyczki dla przedsiębiorców na dostępność, kadry nowoczesnej gospodarki, systemowa poprawa dostępności, umiejętności w szkolnictwie wyższym i obszarze zdrowia oraz skuteczny i odporny system ochrony zdrowia. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego rekomendowano realizację i zatwierdzono kryteria wyboru projektów na łączną kwotę 1 025 998 317 zł. Od początku realizacji Programu Komitet podjął decyzje o realizacji naborów projektów o wartości 5 518 863 682 zł.

Przyjęto fiszkę projektu „Dostępność Plus – Europejskie pożyczki dla przedsiębiorców” (w załączeniu). Cel instrumentu to zapewnienie dostępu do finansowania dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zwiększyć dostępność prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w tym dostosowanie swojej działalności do wymogów określonych w przepisach prawa. Będzie istniała możliwość częściowego umorzenia pożyczki (do 30%). Maksymalna wartość pożyczki to 1 mln zł. Przed udzieleniem finansowania wymagane będzie przeprowadzenie audytu dostępności w zakresie inwestycji  finansowanej z udzielonej pożyczki, którego koszt jest kosztem kwalifikowalnym w ramach pożyczki.  Alokacja wynosi 79 mln zł. BGK będzie wybierał Partnerów Finansujących w drodze przetargowej.

Stopy procentowe bez zmian

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 6,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

 Informacja po posiedzeniu.

Szereg ważnych tematów w trakcie konferencji „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027”

W dniach 25-26 maja 2023 roku w Małej Wsi odbyła się, organizowana przez PZFP, konferencja „Wdrażanie instrumentów zwrotnych w perspektywie finansowej 2021-2027”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących ponad 30 funduszy pożyczkowych. Partnerem spotkania był Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, z ofertą Punktu można zapoznać się na stronie www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl. Mieliśmy zaszczyt gościć reprezentantów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pierwszym merytorycznym punktem obrad było przedstawienie wyników funduszy pożyczkowych osiągniętych w 2022 roku. Stosowną prezentację przedstawił Dyrektor Biura PZFP Piotr Rogowiecki. W trakcie dyskusji podniesiono kwestię tego, że struktura udzielanych pożyczek nie zawsze jest zgodna z potrzebami rynku, lecz jest pochodną tego jakie instrumenty zostały zaprojektowane przez donatorów środków. Istnieje potrzeby przeprowadzania badań w tym obszarze. Zwrócono uwagę także na to, że aktualne oprocentowanie pożyczek, związane z wysokością stopy bazowej, ogranicza popyt na ofertę funduszy.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Przekazano informacje dotyczące przede wszystkim tego, jak można aplikować o gwarancje pochodzące z  Programu InvestEU.

Następnie Naczelnik Wydziału Wydział Spójności Systemu w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiła prezentację dotyczącą założeń systemu wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w ujęciu prawnym. Pan Piotr Dołęga, Główny Specjalista w Zespołu Realizacji i Monitorowania Inwestycji Departamentu Programów Regionalnych Ministerstwa przedstawił poziom alokacji na instrumenty zwrotne w poszczególnych regionach.

Następnie, Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego Pani Anna Gajewska i Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Banku przedstawili prezentację dotyczącą założeń w zakresie wdrażania przez Bank nowych instrumentów finansowych w ramach programów regionalnych.

W części poświęconej na dyskusję uczestnicy konferencji dopytywali o terminy uruchomienia przetargów na wybór Partnerów Finansujących w poszczególnych regionach (np., umowa pomiędzy BGK, a woj. Małopolskim ma być podpisana w sierpniu-czerwcu, w Lubuskim w IV kwartale, prawdopodobnie w grudniu). Innym poruszanym tematem była przyszłość środków z perspektywy 2014-2020, czy będą używane jako wkład krajowy w ramach bieżącego okresu programowania. W takim przypadku o tym, w jakiej wysokości będzie wymagany wkład własny od oferentów będą decydować instytucje zarządzające, minimalnie prawdopodobnie będzie to 5%, nadal wkład własny będzie kryterium punktowanym w przetargach. Padały także pytania dotyczące tego jakie możliwości pozyskiwania środków na wkład własny mają być stworzone mniejszym funduszom. Bezpośrednie preferencje nie są raczej możliwe. Uczestnicy konferencji postulowali to, aby określane były maksymalne poziomy deklarowania dodatkowego wkładu własnego przez oferentów. Przedstawiciele banków wskazywali na potencjalne źródła kapitału własnego takie jak: linie finansowe regionalnych funduszy rozwoju, czy też komercyjny rynek finansowy. Podkreślali także jednak to, że instytucje zarządzające mają świadomość problemów z wkładem własnym. Wskazywali także, że wkład własny ma także rolę ważenia ryzyka. W pierwszych przetargach w woj. Lubelskim. Zapytano także o kwestię podwójnego finansowania – czy środki z poprzedniej perspektywy mogę być wykorzystane do poręczeń instrumentów z bieżącego okresu programowania, szczególnie gdy dotyczy to podmiotów z przeważającym udziałem samorządów. Poruszano także temat prawnego umocowania poręczenia wadiów i należytego wykonania umowy. Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali o tym, że definicja podwójnego finansowania znajduje się w wytycznych  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących kwalifikowalności wydatków, istotą jest to, że środki z reużycia nie mają już charakteru unijnego, tym samym poręczanie „starymi” środkami jest dozwolone. Poruszono także kwestię możliwości odstąpienia Banku od praktyki karania pośredników finansowych (obniżanie wynagrodzenia) w przypadku nierozliczenia pożyczki przez przedsiębiorcę. Przedstawiciele Banku poinformowali o tym, że wskazany temat jest przedmiotem rozmów z instytucjami zarządzającymi, ale opisana praktyka jest pochodną podejścia Komisji Europejskiej. Uczestnicy konferencji podkreślali, że jedynym karanym podmiotem powinien być nieuczciwy przedsiębiorca. Ostatnią poruszoną kwestią była potrzeba przyspieszenia wypłacania wynagrodzeń. Jest to szczególnie ważne w sytuacji wysokiego poziomu inflacji.

Konferencja miała bardzo merytoryczny charakter i była świetną okazją do wymiany praktycznych doświadczeń z obszaru wdrażania pożyczkowych instrumentów zwrotnych.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".