Polski Związek Funduszy Pożyczkowych      pzfp@pzfp.pl       22 521 06 71    

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

Slide 1
Fundusze pożyczkowe

szansą na rozwój Twojej firmy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Aktualności

Zmiana stopy bazowej dla Polski

Zgodnie z informacją UOKiK od 1 stycznia 2023 r. stopa referencyjna dla Polski rośnie do poziomu 7,62%.

Stopa referencyjna to stopa oprocentowania wykorzystywana do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak: pożyczka, odroczenie terminu płatności, rozłożenie płatności na raty. Do dnia 30 czerwca 2008 r. była ona okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów i publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejski.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Opublikowano Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dokument opisuje szczegóły planowanych do realizacji działań i jest kolejnym ważnym krokiem, służącym uruchomieniu pierwszych konkursów o dofinansowanie projektów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów (SzoP) to dokument rozwijający oraz uszczegóławiający zapisy programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Wymóg przygotowania SzOP został określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Celem dokumentu jest dookreślenie zakresu wsparcia programu. SzOP określa dziedziny i typy inwestycji, które mogą zostać dofinansowane ze środków programu. Wskazuje także precyzyjnie, jakie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie. Ponadto informuje o poziomie dofinansowania, a także o warunkach uzyskania wsparcia czy realizacji dofinansowanych projektów. SzOP zawiera także informacje o Instytucjach Pośredniczących, czyli o tym, kto będzie organizował poszczególne nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Raport NBP o stabilności systemu finansowego

Zachęcamy do zapoznania się z grudniową edycją raportu NBP o stabilności systemu finansowego.

System bankowy pozostaje stabilny, jednak od publikacji poprzedniej edycji Raportu ogólna ocena stabilności krajowego systemu finansowego pogorszyła się. Jest to spowodowane niesprzyjającym otoczeniem makroekonomicznym i prawno-regulacyjnym sektora bankowego.

Należy spodziewać się wzrostu odpisów na ryzyko kredytowe i wyraźnego spowolnienia akcji kredytowej, zwłaszcza dla gospodarstw domowych.

Głównym ryzykiem dla stabilności krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne portfela mieszkaniowych kredytów walutowych. Jednak podjęte przez banki działania zaradcze, w tym utworzone rezerwy i zawierane ugody, zwiększają odporność banków na to ryzyko.

Aktualny poziom kapitałów w sektorze bankowym jest wystarczający do zaabsorbowania strat, nawet przy założeniu szokowych scenariuszy makroekonomicznych. Nowym zjawiskiem jest spodziewane obniżenie się w skali sektora nadwyżki kapitałowej ponad łączne wymogi, co może ograniczać skłonność i zdolność banków do finansowania gospodarki.

W ostatnim okresie, wiele wyzwań dla stabilności systemu finansowego w Polsce ma swoje źródło w podważaniu obowiązujących rozwiązań prawnych i regulacyjnych lub ich asymetrycznym stosowaniu wobec różnych uczestników rynku. Dotyczy to w szczególności niektórych aspektów walutowych kredytów mieszkaniowych oraz powszechnych wakacji kredytowych dostępnych dla mieszkaniowych kredytobiorców złotowych bez względu na ich sytuację finansową. W ostatnim okresie pojawiają się próby podważania, obowiązujących i niekwestionowanych przez wiele lat, umów złotowych kredytów mieszkaniowych opartych na wskaźniku WIBOR. Nasilanie się tego zjawiska może podważać zaufanie do instytucji kredytu ze szkodą dla wzrostu gospodarczego. Tymczasem wydane przez KNF zezwolenie dla GPW Benchmark na administrowanie wskaźnikiem WIBOR potwierdza, że metoda jego wyznaczania jest zgodna z przepisami UE, co zapewnia rzetelność i wiarygodność tego wskaźnika.

W opinii Narodowego Banku Polskiego realizacja poniższych rekomendacji będzie sprzyjać utrzymaniu stabilności krajowego systemu finansowego.

  1. Banki i kredytobiorcy powinni kontynuować proces zawierania ugód w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w walutach obcych, przyczyniając się do przyspieszenia tempa rozwiązywania sporów.
  2. Banki powinny intensyfikować działania mające na celu wypełnienie w terminie wymogu MREL, dążąc do tego, aby istotna jego część spełniona była kwalifikowalnymi instrumentami dłużnymi, a nie wyłącznie kapitałem.
  3. Powinno dążyć się do ograniczania niepewności środowiska prawno-regulacyjnego i eliminacji zachęt do podejmowania nadmiernego ryzyka przez uczestników systemu finansowego. Działania ukierunkowane na ochronę lub wsparcie konsumentów usług finansowych powinny koncentrować się na grupach, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, spełniających określone warunki.
  4. Restrykcyjność wymogów nadzorczych i regulacyjnych wobec banków powinna brać pod uwagę możliwe systemowe konsekwencje i być koordynowana w ramach polityki makroostrożnościowej.
  5. Wskazana jest kontynuacja działań mających na celu zwiększenie stopnia integracji sektora banków spółdzielczych oraz jego konsolidacji.
  6. Zakłady ubezpieczeń powinny uwzględniać przy ocenie wypłacalności ryzyko wynikające z podwójnego wykorzystania kapitału oraz wysokiego udziału oczekiwanych zysków z przyszłych składek w środkach własnych.
  7. Fundusze inwestycyjne umarzające jednostki uczestnictwa na żądanie powinny ograniczyć skalę dokonywanej transformacji płynności oraz zwiększyć bufor płynnych aktywów.

Kolejny sukces Członka PZFP

Kolejne wyniki przetargów BGK dotyczące wyboru pośredników finansowych dowodzą tego, że Związek zrzesza najlepsze fundusze pożyczkowe.

 Polska Fundacja Przedsiębiorczości złożyła najlepszą ofertę w cz. II przetargu Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Re-aktywacja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” .

Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Rozpoczęcie procedury powoływania Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

W związku z przyjęciem przez Komisję Europejską dnia 7 grudnia 2022 roku programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Instytucja Zarządzająca rozpoczęła procedurę mającą na celu powołanie składu Komitetu Monitorującego Program.

Zgodnie z art. 38 rozporządzenia ramowego Instytucja Zarządzająca powołuje Komitet Monitorujący w terminie do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia programu przez Komisję. 

Komitet Monitorujący to organ, który będzie powołany przez Instytucję Zarządzającą w formie uchwały. Będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Zadania Komitetu są określone w art. 40 rozporządzenia ramowego dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin, który zostanie przyjęty w postaci uchwały Komitetu na pierwszym posiedzeniu. 

 13 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził procedurę powoływania oraz kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Na podstawie Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 Instytucja Zarządzająca przedstawia kryteria, które powinny spełniać osoby wyznaczane do Komitetu Monitorującego FEWL 2021-2027.

Kandydaci na członków i zastępców w Komitecie Monitorującym oraz obserwatorów:

  • muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, co oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi;
  • muszą posiadać kompetencje lub wiedzę oraz doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programu lub w dziedzinie będącej przedmiotem jego interwencji;
  • pożądane jest doświadczenie związane z pracą w Komitecie Monitorującym, pozytywna rekomendacja Instytucji Zarządzającej, a także aktywny udział i zaangażowanie w konsultowaniu przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 częściowo zawieszone

11 grudnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o kolejnym częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych z dnia 20 lutego 2018 r. w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych obowiązująca od 11 grudnia 2022 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
Tel: 22 521 06 71
Tel. kom. 602 413 685

Serwis pzfp.pl administrowany przez Polski Związek Funduszy Pożyczkowych stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies można znaleźć wybierając przycisk "Polityka Prywatności".